Together4Integrity

T4I SO ZAMERANÍM NA GOVERNANCE A ZMENU KULTÚRY

Program slúži predovšetkým na vytvorenie rámca pre čestné správanie v súlade s predpismi – to je dimenzia Governance T4I. Okrem toho má T4I však aj dimenziu zmeny kultúry: dostať sa k ľudom a posilniť ich postoj, aby sa správali čestne.
Naši zamestnanci tak majú stabilný rámec, v rámci ktorého môžu konať zodpovedne, cieľavedome a tiež aj podnikateľsky a prispievať k tomu, aby Volkswagen bol vo všeobecnosti čestnou a
v najlepšom slova zmysle váženou spoločnosťou.
Základom zmeny kultúry je sedem princípov koncernu. Tieto princípy definujú, akým spôsobom chceme v spoločnosti Volkswagen spolupracovať a dopĺňajú  Zásady správania (Code of Conduct), ktorý stanovuje všeobecné pravidlá správania predovšetkým s ohľadom na dodržiavanie zákonov a interných smerníc.

Metodická úprava T4I sleduje päť základných a naďalej platných princípov medzinárodnej iniciatívy Ethics & Compliance (ECI). Princípy sa týkajú stratégie, manažmentu rizík, čestného správania, kultúry otvorenej diskusie a tiež prevzatia zodpovednosti za chybné správanie. T4I má špecificky konkretizovať Integritu a Compliance pre všetkých päť princípov a trvalo udržateľne zakotviť v praxi spoločnosti. Ako konzistentný zastrešujúci program spája T4I všetky iniciatívy spoločnosti a svoje odborné úseky v súvislosti s Integritou a Compliance.

Dôležitým faktorom úspechu T4I je silný „Tone from the Top“, ktorým konatelia spoločnosti a vrcholový manažéri zadávajú smer, ukazujú ciele a vysvetľujú dôvody a výhody programu. Protagonistami sú tu členovia predstavenstva koncernu a tiež aj predsedovia predstavenstva alebo konatelia jednotlivých spoločností, ktorí definujú program a jednotlivé iniciatívy v lokálnych referenčných rámcoch a autenticky stoja za T4I ako projektom vlastnej spoločnosti. Ďalšiu podporu poskytuje množstvo komunikačných opatrení zameraných na dialóg a podujatia, napríklad takzvané Perception Workshop, ktoré aktívne zahŕňajú a zapájajú pracovníkov v rámci všetkých hierarchií.

Avšak T4I nepôsobí len interne, ale aj v rámci celého koncernu: po prvé vďaka prepracovaným Zásadám správania pre obchodných partnerov (Business Partner Code of Conduct), ktorým zaväzujeme aj našich dodávateľov a odbytových partnerov dodržiavať princípy Integrity a Compliance. Po druhé zvyšuje zameranie na Integritu a Compliance, ktoré sú stanovené v Zásadách správania (Code of Conduct).

Uplatňovanie T4I v rámci celého koncernu

Program sa bude do roku 2025 rozvíjať v jednotlivých spoločnostiach (Legal Entitie), ktoré patria do koncernu Volkswagen a v ktorých pracuje približne 670 000 zamestnancov. Od spustenia tohto programu v roku 2018 až do konca vykazovaného obdobia 2020 bol program doteraz realizovaný v 639 jednotkách spoločnosti uprednostnených podľa veľkosti a rizikového profilu s cieľom dosiahnuť maximálny účinok.  

Obsahové jadro T4I tvorí viac ako 100 balíkov opatrení, ktoré musí každá jednotka spoločnosti implementovať samostatne. Tým sa vo všetkých funkčných oblastiach priebežne vytvárajú silné systémy a procesy na zabraňovanie rizík v oblasti Compliance a Integrity, čím sa odstraňujú príčiny, ktoré v minulosti umožňovali závažné pochybenia. Balíky opatrení sú tematicky zhrnuté do jedenástich kľúčových iniciatív „Key Initiatives“, napríklad akými sú produktové Compliance, HR-Compliance a iné iniciatívy, ako aj Systém ohlasovania podnetov alebo tiež Due-Diligence pre obchodných partnerov. Kľúčová iniciatíva – „Program integrity“– sa špeciálne zameriava na tému Integrity. Pravidelné predkladanie správ o stave uplatnenia príslušnej kľúčovej iniciatívy poskytuje transparentnosť pri dosiahnutom pokroku implementácie v jednotlivých spoločnostiach a vytvára tak základ na zabezpečovanie kvality. V roku 2021 sme sa zamerali na prístup k ľuďom a podporu ich vnímania a motivácie.

K tomu sme uskutočnili úvodné podujatie T4I a následne takzvané T4I Perception Workshop. Obidve podujatia prebiehajú v každej spoločnosti koncernu Volkswagen. Na týchto Workshopov sa zúčastňujú nielen zamestnanci, ale aj manažéri v rámci všetkých hierarchií ako predstavitelia procesu zmeny. Spoločným formovaním a uskutočňovaním týchto podujatí sa v účastníkoch posilňuje povedomie, ako každý jednotlivec môže významne prespievať k úspešnej zmene. Okrem toho dávajú možnosť kriticky sa pýtať a pomenúvať problémy.

Na Perception Workshop ide predovšetkým o skutočnú prax Integrity a Compliance – meranú podľa vnímania zamestnancov. Zvolení zástupcovia zamestnancov a manažérov tu podávajú svoje hodnotenia a diskutujú o možnostiach zlepšenia. Workshopy sa konajú každý rok, aby sa tiež zmeral pokrok a zistila sa príslušná potreba konania.

S Together4Integrity – alebo skrátene T4I – sleduje koncern Volkswagen spoločne jasný cieľ: Integritu, Compliance, kultúru a manažment rizík chceme dostať na rovnakú úroveň ako sú kvalita našich výrobkov a finančné ukazovatele.

To znamená: chceme ponúkať nielen vynikajúce výrobky a byť ekonomicky úspešní, rovnako sa zameriavame na to, aby sme sa správali čestne a v súlade s predpismi.

Together4Integrity využíva pritom rovnakou mierou dve hybné páky: na jednej strane v celom koncerne, vo všetkých našich značkách a vo všetkých spoločnostiach uplatňujeme jednotné a jasné aktivity, procesy, nástroje a štandardy. Na druhej strane chceme v pracovníkoch zvýšiť povedomie ohľadom tém Integrity, Compliance, podnikovej kultúry a manažmentu rizík a vytvárať pochopenie
a tiež motiváciu na zmenu správania. To dosiahneme napríklad tak, že budeme podporovať rovnocennú spoluprácu všetkých pracovníkov.


S T4I vytvárame prostredie, v ktorom každého utvrdzujeme v tom, že má otvorene hovoriť o kritických situáciách a chybách. Každý dostáva podporu, aby komunikoval odvážne a konštruktívne na každej úrovni a správal sa v súlade s predpismi. Nikto nesmie byť znevýhodnený, ak nahlási nesprávne počínanie. S Together4Integrity vytvárame priestor na konštruktívnu výmenu názorov.

Together4Integrity implementujeme v celej našej organizácii s tým, že vstupujeme do dialógu a ponúkame napríklad školenia a workshopy. Čestné správanie v súlade s predpismi hrá tiež v personálnych procesoch centrálnu úlohu – zahŕňa všetky oblasti, od prijatia zamestnanca, jeho rozvoj a začlenenia sa do tímu.

Do T4I je zahrnutých 640 000 pracovníkov v 150 štátoch s rozličnými kultúrami a hodnotami. Together4Integrity je tak aj príležitosťou vytvárať spoločný základ a jednotné a globálne hodnotenie Integrity a Compliance v rámci celej spoločnosti. To je veľká výzva, ktorú možno zvládnuť len vtedy, ak budeme všetci spolu ťahať za jeden koniec povrazu.

Každý má špecifickú zodpovednosť a úlohu, že posolstvá a ciele našej spoločnosti budú transparentné a dosiahnuteľné. Každý môže byť vzorom pre Integritu vo svojho každodennom živote.