Integrita ako základ nášho konania

Integrita znamená konať z vlastného a osobného presvedčenia – v rámci zodpovednosti za náš podnik, za obchodných partnerov a ako člena spoločnosti. K tomu patria tiež vytrvalosť, dodržiavanie správnych zásad a princípov a to v každej situácií – nezávisle od emocionálneho, ekonomického a sociálneho tlaku.

Základ nášho konania

Žiť Integritou pre nás znamená robiť v pracovnom prostredí z vlastného presvedčenia to, čo je správne. To znamená dodržiavať naše koncernové zásady s etickými princípmi, ktoré sú v nich zakotvené a správať sa v súlade s pravidlami. Sem patri aj zotrvávanie na správnych zásadách a princípoch – nezávisle od emocionálneho, ekonomického a sociálneho tlaku. Podľa nášho názoru nestačí opierať správne konanie iba o pravidlá a zadania, ale vyžaduje si to aj presvedčenie robiť tú správnu vec aj vtedy, keď sa nikto nepozerá. Integrita je postoj, ktorý predstavuje vnútorný kompas pre správne konanie v sivých zónach, za neprítomnosti explicitných pravidiel alebo pri konfliktoch záujmov. Integrita je motív nášho konania a dopĺňa Compliance, ktorou v našom koncerne zabezpečujeme súlad všetkých procesov a rozhodnutí s pravidlami. Oba faktory spoločne sú rozhodujúce pre našu podnikovú kultúru, v ktorej sa zlučujú nevyslovené a vyslovené pravidlá a hodnoty našej každodennej spolupráce.

Integrita a barometer spokojnosti

Možnosť čestného konania každého jednotlivca je aj jednou z otázok v barometri spokojnosti, každoročnej ankete všetkých zamestnancov koncernu. Táto otázka znie: V našej organizačnej jednotke má každý možnosť správať sa čestne“. Ak je táto možnosť v určitej organizačnej jednotke z pohľadu zamestnancov otázna, musí príslušný vedúci zamestnanec spolu s tímom identifikovať a odstrániť možné prekážky. Táto otázka bola prvýkrát položená v barometri spokojnosti v roku 2017. Aby sme pojem Integrita naplnili životom a teda ozrejmili, čo znamená čestné konanie v každodennej práci, boli vyvinuté takzvané kotvy správania. Slúžia ako praktické príručky konania a dávajú zároveň normatívne očakávanie, čo sa v koncerne Volkswagen považuje za „správne konanie“.

Integrita ako úloha riadenia

Vo svojej role ako vzor sú riadiaci pracovníci jedným z najväčších faktorov vplyvu na správanie sa zamestnancov. Aby bolo možné túto funkciu vzoru ďalej posilňovať a ďalej rozvíjať ich kompetencie, bol v roku 2019 zavedený „Role Model Program 2.0“ na podporu spolupráce orientovanej na dialóg a odbúranie odstupu. Vedúci pracovníci majú byť schopní zabezpečiť vo vlastnom tíme otvorenú diskusnú kultúru, v ktorej možno riziká alebo konflikty záujmov diskutovať bez strachu zo sankcií a zamestnanci sú povzbudení k tomu, aby kládli otázky a vnášali svoje nápady. Vedúci pracovníci majú však okrem svojho vlastného konania aj úlohu cielene podporovať a požadovať od svojich zamestnancov správne konanie. Podporu pritom získavajú aj prostredníctvom nástrojov, ktoré sa poskytujú v rámci barometra spokojnosti.

Aktívna rola zamestnanca

Mimoriadne dôležité je aj motivácia našich zamestnancov. Program Integrita preto zabezpečuje permanentnú viditeľnosť témy prostredníctvom kontinuálnej komunikácie tak v zamestnaneckých médiách ako aj v rámci osobnej výmeny informácií. O programe Integrita sa tak pravidelne informuje na podnikových zhromaždeniach, na jednotlivých oddeleniach alebo na workshopoch. Dôležitú rolu však majú aj ľudia, ktorí poháňajú tému Integrita vpred, vnášajú ju do štruktúr podniku a udržiavajú nažive: sú to zodpovedné osoby za tému Integrita, ktorých sieť sa od roku 2019 kontinuálne rozširuje.

To hovorí o zlepšenom chápaní a vyššej akceptovanosti témy Integrita ako aj o väčšej ochote zamestnancov otvorene hovoriť aj o problematických aspektoch.

Zakotvenie Integrity v personálnom manažmente

Ďalší ťažiskový bod aktivít spočíva v začlenení témy Integrita do čo najväčšieho množstva procesov v rámci HR. Tak je Integrita od roku 2019 kritériom procesu zamestnávania a personálneho rozvoja vedúcich pracovníkov. Okrem toho bola Integrita zohľadnená ako nevyhnutná súčasť odmeňovania orientovaného na výkon až do úrovne manažmentu. Školiace a prezentačné podklady špecifické pre jednotlivé cieľové skupiny sa využívajú na informovanie a vzdelávanie nových ako aj existujúcich zamestnancov.

V koncerne Volkswagen je deklarovaným cieľom, že sa chceme stať vzorom vo veciach Integrity a Compliance. Čestné konanie je pevne zakotvené v koncernovej stratégii Volkswagenu „TOGETHER 2025+“ a tým je aj pre nás v spoločnosti Volkswagen Group Services, s.r.o. dôležitou súčasťou. Čestné konanie je tak pre nás rovnako dôležité ako kvalita našich produktov, naše finančné ukazovatele a spokojnosť našich zákazníkov. S presadzovaním programu Integrita a koncernovými zásadami, ktoré poskytujú orientáciu pre každodenné konanie všetkých zamestnancov, sme nastavili dôležité smerovanie pre našu budúcnosť.

Cieľom celokoncernového programu Integrita a Compliance Together4Integrity, skrátene T4I, je zlepšiť chápanie Integrity a jej významu ako základu podnikateľského konania v koncerne Volkswagen u všetkých zamestnancov a vedúcich pracovníkov a vytvoriť kultúru, v ktorej je čestné konanie nielen neustále možné, ale aj považované za samozrejmosť. S tým je spojená požiadavka konštruktívneho prístupu k chybám, zvýšenie transparentnosti dôvodov rozhodnutí a posilnenie ochoty tematizovať vývoj chýb a rizík aj vo vzťahu k nadriadeným. Integrita je nielen základným prvkom „profesionálneho“ správania sa, ale aj sociálneho a hodnotovo orientovaného spolužitia.

Ako základ podnikateľského konania musí Integrita pôsobiť na všetkých úrovniach. Tak je pre všetky rozhodnutia vedenia spoločnosti obligatórnym kritériom: Každé zadanie vedenia spoločnosti musí obsahovať stanovisko zodpovedného odborného úseku k tomu, akým spôsobom je želané rozhodnutie a jeho následky v súlade s Integritou a Compliance spoločnosti resp. či a aké riziká Integrity a Compliance sú s tým spojené a ako ich možno znížiť.

Ďalšie informácie nájdete:

https://www.volkswagen-groupservices.com/ueber-uns/integritaet

https://www.volkswagenag.com/de/group/together4integrity.html