Pravidlá súťaže na Facebooku

 

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na facebookovej stránke Volkswagen Group Services

 

Základné informácie

 

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o., IČO: 44281382, so sídlom J. Jonáša 1 843 02 Bratislava, SR (ďalej len „organizátor“ alebo len „VWGS“).

 

1.2 Názov súťaže je „Súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“).

 

1.3 Súťaž sa koná v období, ktoré je uvedené pod konkrétnym súťažným príspevkom na Facebooku.

 

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 

Súťažiaci

 

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na facebookovej stránke https://www.facebook.com/VolkswagenGroupServicesSK/ a v termíne prebiehajúcej súťaže odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

 

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

 

2.3 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/VolkswagenGroupServicesSK/

 

Pravidlá súťaže

 

3.1  Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, čím však nezvyšuje svoju šancu na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet vložených komentárov.

 

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

 

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých správnych odpovedí súťažiacich zapojených do súťaže. V prípade, že sa nebudú v komentároch nachádzať 3 správne odpovede, výhercovia budú určení losovaním spomedzi odpovedí najbližších k správnej odpovedi.

 

 

Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

 

4.1 Výherca získa výhru, ktorá je stanovená a opísaná v popise pod súťažným príspevkom.

 

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu po ukončení súťaže. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme v komentári pod súťažným príspevkom a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

 

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

 

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

 

Ostatné podmienky súťaže

 

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

 

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.volkswagen-groupservices.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

 

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 

Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

 

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

 

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu  potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

 

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  facebookovej stránky.

 

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

 

Platnosť pravidiel

 

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 27. 7. 2022, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

 

V Bratislave, dňa 21. 7. 2022