Zásady správania

Zásady správania koncernu Volkswagen

Dodržiavanie právnych predpisov, vnútorných zásad spoločnosti, etických princípov a vlastných hodnôt na ochranu spoločnosti a jej značiek je v súlade so skupinou Volkswagen. 

Spoločnosť môže byť udržateľne úspešná iba vtedy, ak koná bezúhonne, dodržiava zákonné ustanovenia na celom svete a dodržiava svoje dobrovoľné osobné záväzky a etické princípy. Dodržiavanie pravidiel musí byť samozrejmosťou pre všetkých zamestnancov v skupine.

Kódex správania pre celú skupinu je základom pre všetky rozhodnutia prijaté v spoločnosti a poskytuje usmernenie pre etické správanie. Ďalšie publikácie koncernu Volkswagen poskytujú ďalšie podrobné informácie a rady.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Zásady správania

Zásady správania (Code of Conduct) je spoločný súbor usmernení pre všetkých zamestnancov koncernu Volkswagen a Holdingu Porsche Salzburg a ich dcérskych spoločnosti na celom svete. Pomáha pri dodržiavaní existujúcich pravidiel v spoločnosti a ponúkať zamestnancom orientáciu, pomoc a poradenstvo pri ich každodenných úlohách a rozhodnutiach. Dôraz je kladený na zodpovednosť každého jednotlivého zamestnanca za dodržiavanie pravidiel etického správania.

Zásady správania

Zásady správania pre obchodných partnerov

Zásady správania obchodných partnerov sumarizuje očakávania kladené na obchodných partnerov koncernu Volkswagen

Zásady správania pre obch. partnerov

Systém ohlasovania podnetov

Bezúhonnosť a správanie sa v súlade so zákonmi a pravidlami (Compliance) sú základom našej podnikateľskej činnosti a v rámci koncernu Volkswagen majú najväčšiu prioritu. Vytvárajú základňu pre dobré meno koncernu a jeho značiek, pre dôveru jeho zákazníkov a obchodných partnerov, blaho jeho zamestnancov ako aj pre trvalo udržateľný hospodársky úspech, ktorý nemá byť negatívne ovplyvnený rizikom vysokých finančných následkov pokút, odčerpávania zisku a záväzkov v dôsledku náhrad škôd alebo trestnoprávneho stíhania. Systém na ohlasovanie podnetov je kontaktným miestom pre hlásenie závažných porušení pravidiel. Systém ohlasovania podnetov je dôležitý, pretože oznámenia o zneužití môžu zabrániť škodám a právnym následkom pre spoločnosť a zamestnancov. Ak dôjde k závažnému porušeniu pravidiel, je nevyhnutné ich včas identifikovať, okamžite vyšetriť a čo najrýchlejšie napraviť.

Systém ohlasovania podnetov