"Podnikanie a ľudské práva“ v koncerne Volkswagen

Dodržiavanie a rešpektovanie

ľudských práv je u nás v koncerne Volkswagen na prvom mieste: sme presvedčení o tom, že trvalo udržateľné hospodárenie je možné len prostredníctvom etického a čestného konania. V rámci našej podnikateľskej činnosti sme si plne vedomí našej zodpovednosti za dodržiavanie ľudských práv.

 

Pracovné práva

Zasadzujeme sa za to, aby sa v koncerne Volkswagen a v koncernových podnikoch dbalo na dobré pracovné podmienky, na slobodu zhromažďovania a kolektívne rokovania. Hrubé porušovanie ľudských práv ako je detská alebo nútená práca sú pre nás tabu. Ohľadom pracovných podmienok odkazujeme na naše aktuálne stanovisko k britskému dokumentu „Modern Slavery Act“, ako aj na Zásady správania a Zásady správania pre obchodných partnerov.    

Tolerancia

Vzájomné tolerantné a nediskriminujúce zaobchádzanie je pre nás veľmi dôležité. Podporujeme rovnosť šancí všetkých zamestnancov a ceníme si kultúrnu rozmanitosť, úctivé zaobchádzanie a vzájomný rešpekt.

Bezpečnosť

Na ohrozenie bezpečnosti osôb reagujeme okamžite, patrične a primerane.

Susedstvo a spoločnosť

Naša zodpovednosť ako člena spoločnosti nekončí pri bráne závodu. Dbáme na to, aký vplyv má naša podnikateľská činnosť na našich susedov, obce a spoločnosť – teda dotknuté skupiny osôb. Pritom podľa možnosti vstupujeme do dialógu s našimi dotknutými skupinami a prijímame opatrenia na efektívnu ochranu ľudských práv.** Rešpektujeme práva dotknutých skupín, a to hlavne zraniteľných skupín. To platí aj pre environmentálne prípady s ľudsko-právnymi následkami.***

Samostatné oddelenia ako „Volkswagen trvalá udržateľnosť“ alebo „Social Business tím“, sa cielene zaoberajú sociálnymi projektami a partnerstvami, ktoré môžu pozitívne prispieť k podpore ľudských práv.

Dokumenty koncernu Volkswagen

Koncern Volkswagen zakotvil svoje chápanie základných a vybraných aspektov z oblasti „Podnikanie a ľudské práva“ vo viacerých dokumentoch. Tieto dokumenty schválilo predstavenstvo koncernu. Je potrebné uviesť hlavne:

- Vyhlásenie koncernu Volkswagen k sociálnym právam, priemyselným vzťahom a k „Podnikanie a ľudským právam“ (sociálna charta): V sociálnej charte uzavretej so sociálnymi partnermi sú stanovené záväzné základy pre sociálne a priemyselné vzťahy samotného koncernu Volkswagen ako aj jeho obchodných partnerov. Okrem toho stanovuje koncern Volkswagen zásady a ciele ako súčasť svojej podnikovej zodpovednosti, a to predovšetkým povinnosti ochrany ľudských práv. Sociálna charta platí zároveň ako zásadné vyhlásenie v oblasti „podnikania a ľudských práv.

- Zásady správania (CoC): Tieto zásady správania sú záväznými smernicami pre konanie všetkých zamestnancov koncernu Volkswagen a základňou CMS. Poskytujú praktickú pomoc a orientáciu v každodennom pracovnom živote. V kapitole „Naša zodpovednosť ako člena spoločnosti“ sa problematike ľudských práv, rovnosti šancí a rovnakého zaobchádzania“ venujú samostatné kapitoly. V rámci celého koncernu sú všetci zamestnanci pravidelne školení v oblasti Zásad správania.

- Zásady správania pre obchodných partnerov: Tu formuluje koncern Volkswagen svoje očakávania ohľadom postoja a správania sa jeho obchodných partnerov v ich podnikateľskej činnosti. Ľudské a pracovné práva sú pritom ústrednou požiadavkou.

Viac informácií nájdete tu.

Zodpovednosti

V koncerne Volkswagen sa uskutočňuje neustála výmena informácií a úzka spolupráca medzi rôznymi funkciami, odbornými úsekmi a koncernovými spoločnosťami na tému Podnikanie a ľudské práva. Koncernová funkcia „Center of Competence Group Business and Human Rights“ patrí do podnikateľskej oblasti Koncernová Compliance. Našu povinnosť ochrany ľudských práv zakotvujeme prostredníctvom integrácie tematickej oblasti „Podnikanie a ľudské práva“ do nášho existujúceho Compliance Management System (CMS). Integrácia sleduje požiadavky a zadania OSN na Business and Human rights Due Diligence. Podstatnými súčasťami sú: 1) stanovenie rizík, 2) mitigácia rizík, 3) sledovanie a podpora presadzovania opatrení a 4) predkladanie správ.

Rizikový prístup k otázke Compliance slúži na klasifikáciu podnikateľských rizík pre ľudské práva, ich transparentnosť a minimalizáciu. Za týmto účelom sa uskutočňuje pravidelná kategorizácia závodov. Ak si to vyžiadajú indície o negatívnych účinkoch na ľudské práva, môžu jej výsledky so sebou prinášať aj hlbšie miestne analýzy. Preventívne opatrenia ako napríklad školenia zamestnancov a dodávateľov na ich senzibilizáciu alebo úpravy systémov manažmentu dopĺňajú tento prístup. CMS pritom podlieha kontinuálnemu hodnoteniu a zlepšovaniu.

Mechanizmy predkladania sťažností a upozornení sa uplatňujú aj v prípade podnikateľských porušení ľudských práv. Na tieto môže prostredníctvom systému ohlasovania podnetov poukázať ktokoľvek.

Externé predkladanie správ pre tematickú oblasť „Podnikanie a ľudské práva“ je v spoločnej zodpovednosti úseku koncernovej koordinácie pre „Ekonomika a ľudské práva“ ako aj Koncernovej trvalej udržateľnosti. Ďalšie detaily sú uvedené v správe koncernu Volkswagen Správa o trvalej udržateľnosti.

 

 

Výslovne potvrdzujeme,  že sa zaväzujeme dodržiavať príslušné medzinárodné dohody a vyhlásenia, predovšetkým ustanovenia Medzinárodnej charty ľudský práv ako aj základných pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce (MOP). *Pri našej podnikateľskej činnosti sa riadime „Hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv“ (UNGP). Desať zásad dokumentu OSN Global Compact predstavuje rozhodujúce piliere pre konanie v našom koncerne.

Podľa Hlavných zásad OSN rešpektujeme všeobecne platné ľudské práva aj v štátoch, v ktorých národná legislatíva zaostáva za úrovňou ochrany podľa medzinárodných štandardov a zasadzujeme sa za jej podporu. Prostredníctvom kontinuálneho ďalšieho vývoja našich procesov a systémov ako aj predvídavým konaním sa snažíme prevziať vedúcu úlohu v oblasti ochrany ľudských práv v automobilovom priemysle.

Trvalá udržateľnosť v sociálnej oblasti v koncerne Volkswagen stavia na dlhej tradícii, a to vždy v rámci dialógu so zamestnancami a sociálnymi partnermi.

 

* Všeobecné vyhlásenie o ľudských právach – je kodifikované v medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Hlavné zásady OSN pre „Podnikanie a ľudské práva“ súvisia s príslušnými hlavnými zásadami OECD pre nadnárodné spoločnosti. Osobitne relevantné sú aj Zásady OECD pre plnenie povinnosti podpory zodpovedných dodávateľských reťazcov pre minerálne suroviny z konfliktných a vysoko rizikových oblastí. Viac informácií o politike nájdete tu.

** Porovnaj Hlavnú zásadu OSN č. 18, ktorá predpokladá rozsiahlu podnikateľskú analýzu týkajúcu sa dotknutých skupín osôb v rámci povinnosti ochrany ľudských práv, a to nezávisle od vlastných zamestnancov.

*** Ďalšie informácie o ekologickej trvalej udržateľnosti v spoločnosti Volkswagen nájdete na https://www.volkswagenag.com/de/sustainability/environment.html.