Zásady správania

Zásady správania koncernu Volkswagen

Dodržiavanie právnych predpisov, vnútorných zásad spoločnosti, etických princípov a vlastných hodnôt na ochranu spoločnosti a jej značiek je v súlade so skupinou Volkswagen. 

Spoločnosť môže byť udržateľne úspešná iba vtedy, ak koná bezúhonne, dodržiava zákonné ustanovenia na celom svete a dodržiava svoje dobrovoľné osobné záväzky a etické princípy. Dodržiavanie pravidiel musí byť samozrejmosťou pre všetkých zamestnancov v skupine.

Kódex správania pre celú skupinu je základom pre všetky rozhodnutia prijaté v spoločnosti a poskytuje usmernenie pre etické správanie. Ďalšie publikácie koncernu Volkswagen poskytujú ďalšie podrobné informácie a rady.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Zásady správania

Zásady správania (Code of Conduct) je spoločný súbor usmernení pre všetkých zamestnancov koncernu Volkswagen a Holdingu Porsche Salzburg a ich dcérskych spoločnosti na celom svete. Pomáha pri dodržiavaní existujúcich pravidiel v spoločnosti a ponúkať zamestnancom orientáciu, pomoc a poradenstvo pri ich každodenných úlohách a rozhodnutiach. Dôraz je kladený na zodpovednosť každého jednotlivého zamestnanca za dodržiavanie pravidiel etického správania.

Dokument

Systém ohlasovania podnetov

Bezúhonnosť a správanie sa v súlade so zákonmi a pravidlami (Compliance) sú základom našej podnikateľskej činnosti a v rámci koncernu Volkswagen majú najväčšiu prioritu. Vytvárajú základňu pre dobré meno koncernu a jeho značiek, pre dôveru jeho zákazníkov a obchodných partnerov, blaho jeho zamestnancov ako aj pre trvalo udržateľný hospodársky úspech, ktorý nemá byť negatívne ovplyvnený rizikom vysokých finančných následkov pokút, odčerpávania zisku a záväzkov v dôsledku náhrad škôd alebo trestnoprávneho stíhania. Systém na ohlasovanie podnetov je kontaktným miestom pre hlásenie závažných porušení pravidiel. Systém ohlasovania podnetov je dôležitý, pretože oznámenia o zneužití môžu zabrániť škodám a právnym následkom pre spoločnosť a zamestnancov. Ak dôjde k závažnému porušeniu pravidiel, je nevyhnutné ich včas identifikovať, okamžite vyšetriť a čo najrýchlejšie napraviť.

Dokument

Náš Systém ohlasovania podnetov

Dodržiavanie zákonov, pravidiel a vnútorných smerníc zakotvených v našich Zásadách správania a v Zásadách správanie pre obchodných partnerov je najvyššou prioritou vo Volkswagen Group Services. Nesprávne počínanie musí byť preto včasné rozpoznané, spracované a musí sa okamžite napraviť. Preto sme poverili centrálnu vyšetrovaciu kanceláriu, aby v našom mene prevádzkoval nezávislý, nestranný a dôverný systém pre oznamovateľov. Systém ohlasovania zaručuje najvyššiu možnú ochranu oznamovateľov a postihnutých osôb, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní nahláseného podnetu. Ak sa vaše hlásenie týka potenciálneho závažného porušovania ľudských práv a životného prostredia zo strany dodávateľov, centrálna vyšetrovacia kancelária, bude informovať zodpovedné oddelenia, ktoré problém náležite spracujú.

Dokument