Ochrana osobných údajov

pre webové stránky volkswagen-groupservices.sk, kariera.volkswagen-groupservices.sk/karriere, kariera.volkswagen-groupservices.sk/main.do

Je prirodzené, že máte záujem o informácie. Tie vám chceme na základe určitých pravidiel aj ponúknuť. Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie k ochrane údajov a všeobecných podmienkach pri narábaní s údajmi na týchto stránkach.

 

Ochrana údajov

Všetky texty, obrázky, audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie, s výnimkou označených článkov, podliehajú autorským právam spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. a/alebo Volkswagen Group Services GmbH. Reprodukcia, preklad alebo opätovné použitie celku, alebo jeho častí nie je povolené bez písomného povolenia spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. a/alebo Volkswagen Group Services GmbH. Použitie obrázkov je povolené iba na osobné účely.

Skutočnosť, že nejaký znak nie je označený ako značka (ochranná značka), sa nemôže vykladať tak, že tento znak nie je registrovanou značkou (ochrannou značkou) a/alebo, že by sa tento znak mohol používať bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. a/alebo Volkswagen Group Services GmbH.

 

Všeobecné podmienky

Toto webové sídlo prevádzkuje VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. a obsahuje hlavnú stránku (resp. prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. víta a umožňuje, zásadne podľa nasledujúcich pravidiel, tvorbu právne korektných odkazov, resp. liniek z internetu s domovskou stránkou tohto webového sídla.

Pokiaľ nedošlo k žiadnej inej písomnej dohode, je tvorba „Deep links“ z internetu s domovskou stránkou VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. prípustná len vtedy, keď k tomu existuje dôrazný písomný súhlas; k tomu je potrebné poznamenať, že pre VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. je nevyhnutné a podstatné, aby sa pre užívateľa internetu zachoval prístup k zdrojom informácii tohto webového sídla vždy len cez domovskú stránku. Domovská stránka tohto webového sídla obsahuje dôležité informácie; VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. má opodstatnený záujem na tom, priniesť tieto informácie každému užívateľovi internetu pred ďalším prístupom k ostatným zdrojom informácii tohto webového sídla (a to aj pri opakovanom prístupe); preto je zakázané každé, akýmkoľvek spôsobom, vytvorenie odkazu alebo prelinkovania na webové stránky tohto webového sídla, pri ktorom sa obíde domovská stránka tohto webového sídla.

Vytvorenie prelinkovaní/stránok odkazujúcich na www.volkswagen-groupservices.sk cez vyhľadávanie prostredníctvom bežných vyhľadávačov (yahoo, google a pod.) je v každom prípade prípustné.

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. si vyhradzuje právo, kedykoľvek a v akomkoľvek smere zmeniť tieto obmedzenia bez udania dôvodu.

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. nepreberá zodpovednosť za škody a nedostatky akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prelinkovaní/vytvorením odkazu a sú v rozpore s obmedzeniami.

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. si vyhradzuje právo, bez udania dôvodov zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov pre určité subjekty, firmy, organizácie, skupiny osôb a/alebo skupiny firiem alebo ich zakázať vzhľadom na určitý webový obsah, webových stránok alebo webových sídiel.

Tvorba priamych alebo nepriamych odkazov na toto webové sídlo, ktorá súvisí s akýmikoľvek právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je v každom prípade zakázaná.

VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, S.R.O. si vyhradzuje právo, postupovať voči porušeniu obmedzení kedykoľvek všetkými technickými a právnymi prostriedkami, ktoré má k dispozícii.

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme Vás informovali o tejto zmene.

Dovoľte nám informovať Vás o tomto VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „vyhlásenie“), ktoré sa bude vzťahovať na Vás a na Vaše osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia sa za zamestnanca považuje osoba, zamestnaná v spoločnosti VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o., vrátane členov manažmentu a výkonných riaditeľov, zamestnancov v pracovnom pomere na plný alebo čiastočný úväzok, osoby pracujúce pre spoločnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, brigádnikov a do spoločnosti dočasne pridelených zamestnancov na základe zmluvy o personálnom leasingu, prípadne aj sezónnych pracovníkov a tiež osoba, ktorá má postavenie zamestnanca v zmysle relevantných interných HR smerníc spoločnosti. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru  so spoločnosťou.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme aj otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií.

KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca vašich osobných údajov je spoločnosť VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o. , ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností zamestnávateľa, v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákonník práce).

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[1].

 

Prevádzkovateľ poskytne a sprístupní vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcov:

 • Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, doplnkové dôchodkové orgány
 • Banky, poisťovne, poštové podniky
 • Súdy, orgány štátnej správy a samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady
 • Odborové organizácie a iní zástupcovia zamestnancov
 • Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s.r.o., alebo spoločnosti, pre ktoré VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s. r. o. spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovateľ
 • Zmluvní partneri VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s. r. o. (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov  zo zmluvy)
 • Iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s. r. o. alebo tretej strany, alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životné dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s. r. o., alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi VOLKSWAGEN GROUP SERVICES, s. r. o. a dotknutej osobou alebo na základe súhlasu dotknutej osoby

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu pracovnoprávnych alebo obdobných vzťahov je zákonov povinnosťou dotknutej osoby a tiež je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. V prípade neposkytnutia osobných údajov zamestnancom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude zamestnávateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu; finančnú ujmu na strane zamestnávateľa aj na strane zamestnanca (napríklad nevyplatenie finančných nárokov) a pod.

AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás nasledujúce údaje:

Osobné kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, emailová adresa, telefónne číslo;

Pracovné kontaktné údaje - napríklad adresa firmy, pracovná emailová adresa a telefónne číslo, miesto výkonu práce;

Osobné údaje - napríklad pohlavie, rodinný stav, dátum narodenia, národnosť a rodné číslo (resp. národné identifikačné číslo), fotografia

Zmluvné údaje - napríklad obsah pracovnej zmluvy;

Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch - napríklad kontakt pre prípad núdze, údaje o partneroch a deťoch z dôvodu uplatnenia si daňových zvýhodnení;

Platobné informácie - napríklad číslo bankového účtu a žiadosti o náhradu výdavkov a platieb;

Podrobnosti o Vašej pozícii - napríklad názov pozície, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;

Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia a iných výhod - napríklad Vaša mzda, dohodnuté bonusy, firemné vozidlo a penzijný plán;

Podrobnosti ohľadom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľna (PN) - napríklad Váš pracovný rozvrh, nárok na dovolenku, neprítomnosť z dôvodu PN;

Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja - napríklad informácie o Vašom predchádzajúcom vzdelaní a odborné pozadie, akékoľvek kurzy alebo školenia, ktoré ste absolvovali, resp. získané certifikáty.

Výkon a hodnotenia - napríklad obsah Vašich hodnotení výkonu, číselné a iné informácie súvisiace s Vašim pracovným výkonom;

Zverený majetok - napríklad informácie o majetku spoločnosti, ktorý vám bol poskytnutý na používanie, ako napr. firemný telefón, motorové vozidlo alebo notebook;

Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová korešpondencia z pracovnej alebo súkromnej e-mailovej adresy, internetové dátové prenosy a IP adresa;

Digitálne prístupové práva - napríklad Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry zamestnávateľa, resp. v rámci infraštruktúry spoločnosti NIKÉ;

Informácie týkajúce sa bezpečnosti - napríklad číslo Vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh);

Údaje pre účely zabezpečenia zdravotnej služby – napríklad informácie o posúdené spôsobilosti na výkon práce;

Údaje potrebné pre účely úrazového poistenia - napríklad meno, pracovná pozícia;

Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Váš zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

• údaje o Vašom zdravotnom stave.

NA AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNE ÚDAJE SPRACOVANE A PODĽA AKÉHO PRÁVNEHO ZÁKLADU

Zamestnávateľ bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely (právny základ):

(právny základ je podrobne uvedený nižšie)

 • HR administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancoch.  Na základe analýzy našich HR záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o našich HR smerniciach (1 až 15);
 • HR manažment. Zaoberáme sa každodenným riadením HR otázok, ako napr. zabezpečenie riadneho obsadzovania pozícií (1. 7);
 • Adaptácia. Spracúvame Vaše osobné údaje pri Vašom nástupe k nám, aby sme zaistili, že ste na svoju pozíciu riadne vyškolený a vybavený (1, 7, 11, 15);
 • Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďalších výhod. Vaše údaje spracúvame, aby sme Vám mohli vyplácať mzdu, prispievať na dôchodok a poskytovať ďalšie výhody (viazané na Váš výkon) (1 až 15);
 • Dane a sociálne poistenie. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených so sociálnym zabezpečením a poistením sme povinní spracovávať určité osobné údaje (2 až 6, 8, 9, 13, 14);
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií. Poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinností pre spoločnosť, ako napr. firemný mobilný telefón alebo emailové konto. Aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať Vaše osobné údaje (1).
 • Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete (plnenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osobných údajov, najmä ich integritu, dôvernosť a dostupnosť a zamedziť neželaným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb), a tiež aby sme zabezpečili, že naši zamestnanci tieto zariadenia využívajú spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi (1, 16) .
 • Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečili Váš primeraný výkon, vykonávame hodnotenia výkonu. Okrem toho sa tiež snažíme podporovať rast našich zamestnancov tým, že poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a školenia (1, 7);
 • Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska. Chceme, aby boli naši zamestnanci zdraví a cítili sa bezpečne. Preto môžeme spracovávať osobné údaje našich zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať, ako možno zlepšiť kvalitu ich práce a znížiť akékoľvek potenciálne nezdravé vplyvy (1, 9, 10, 11). Taktiež uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ako napr. KIS, aby sme zaistili bezpečnosť našich zamestnancov, návštevníkov a majetku (1, 16);
 • Nábor zamestnancov. Spracovávame Vaše informácie už keď sa uchádzate o pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti. Môžeme tiež prejsť záznamami zamestnancov, aby sme zistili, či máme v našej organizácii ľudí, ktorí sú vhodní na obsadenie príslušného pracovného miesta (16). Viac podrobností o spracovaní údajov súvisiacich s náborom zamestnancov si prosím prečítajte v našom VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV – UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE;
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov a porušení pracovnej disciplíny. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia rôznych zamestnaneckých sporov, sťažností alebo iných právnych sporov a postupov, resp. ak máme podozrenie na porušenie pracovnej disciplíny, alebo zo spáchania priestupku, ktorými by sme sa chceli a ktorými sme oprávnení ďalej sa zaoberať (1, 7, 10, 11, 15);
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon, resp. aby sme splnili rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu (iné osobitné predpisy, ktoré nevieme vopred identifikovať, napríklad zákon o Policajnom zbore).

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Zamestnávateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť - sprostredkovatelia (účtovné firmy, zmluvná SBS služba a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými orgánmi

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania Vášho zamestnaneckého pomeru. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas trvania Vášho zamestnania, ako náhle už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zamestnaneckého pomeru, pokiaľ osobitný predpis nevyžaduje ich ďalšie uchovávanie.

Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení zamestnania v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú tiež zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. ( napr. FOTOGRAFIA)

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.  

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

 

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

________


Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.


1.zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

2.zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

4.zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5.zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

6.zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

10.zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

14.zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

15.zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16.Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.